İnsan Hakları Eylem Planı Nedir?

''İnsan Hakları Eylem Planı nedir?'' İnsan haklarını, demokrasiyi ve hukuku yeniden mi keşfediyoruz?

İnsan Hakları Eylem Planı Nedir?
Editör: Necati Meral
05 Mart 2021 - 22:55

İnsan Hakları Eylem Planı; ''Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye sloganıyla'' yayınlandı. ''İnsan Hakları Eylem Planı’nın çıkış noktası, insanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığını devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tüm işlem ve eylemlerinde koruma yükümlülüğüdür. “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın!” düsturunda ifadesini bulan bu yükümlülük, devletin varlık sebebini de bir kez daha teyit ve tekrar etmektedir.'' gibi sözlerle plan ana hatlarıyla tanıtıldı. 

 •Devletin tüm kurum ve kuruluşları, faaliyetlerini Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan ve aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak yerine getirir. 
   
      1-İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
      2-Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel             faaliyetlerin temel özelliğidir.
      3-İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve             görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.
      4-Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler             temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
      5-Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
      6-Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması                   prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
      7-Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun           şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
      8-Hiç kimse eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun                     bırakılamaz.
      9-Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile                     sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
      10-Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde            erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

•İnsan Hakları Eylem Planı'nın amacı nedir?
       
       1-Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi inşa etmek. 
       2-Yargı bağımsızlığı ve adli yargılanma hakkının güçlendirilmesini sağlamak.
       3-Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık sağlamak. 
       4-İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak.
       5-Kişi özgürlüğünün ve güvenliğinin güçlendirilmesini sağlamak. 
       6-Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınmasını                    sağlamak.
       7-Mülkiyet hakkının daha etkin korunmasını sağlamak. 
       8-Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesini sağlamak.
       9-İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık yaratmak. 

•CB Erdoğan'ın açıkladığı diğer değişiklikler:

-KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.
-Barolar, STK'ler ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.
-Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.
-Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.
-Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz.
-Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz.
...

•Peki ''İnsan Hakları Eylem Planı'' neden yayınlandı? 
Aslında yayınlanan bu maddelerin içeriklerinin hepsi anayasada mevcut. Fakat son dönemde yaşanan ekonomik ve hukuki olumsuz tablo iktidar sahiplerine bu tip bir düzenleme yapmak zorunda bıraktırdı. Uluslararası arenada maalesef hem hukuki hem de ekonomik alanlarda itibarını yitiren Türkiye için yeni bir düzenleme şart olarak görüldü. 
Yapısal reformların gerekliliği hem iktidar sahipleri hem de muhalefet tarafından zaruri bir ihtiyaç olarak görülüyor. Teoride bütün siyasiler; demokrasiyi, hukuku, insan haklarını ve refahı savunurken pratikte yapılan yanlışların bedelini Türk Milleti ödüyor.

Kaynak için tıklayınız.
Yazan: Necati MeralYORUMLAR

  • 0 Yorum